ДОГОВІР
про нерозголошення конфіденційної інформації
і/або комерційної таємниціЦей Договір про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці (далі - Договір) є пропозицією фізичної особи-підприємця Кравченко Оксани Сергіївни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 10.02.2017 р. за № 224750000000008476) (далі - Сторона 1, Конфідент, Конфіденціал), укласти договір на зазначених в ньому умовах з будь-якою особою, яка беззастережно прийняла Умови надання послуг, розміщених на вебсайті за адресою https://www.insideit.com.ua/ (далі - Умови), та відповідає вимогам, встановлених Умовами (далі - Ви, Сторона 2, Конфідент, Конфіденціал).


Цей Договір має правовий статус оферти на умовах договору приєднання.


Перед тим, як користуватися послугами, ми просимо Вас уважно ознайомитися з цим Договором, зокрема, щодо нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, яку Ви отримаєте від Сторони 1, та яку Сторона 1 отримає від Вас під час виконання зобов'язань відповідно до Умов, та виразити свою повну згоду з умовами цього Договору, що відбувається шляхом подальшого користування Сайтом, у тому числі надання Вами своїх даних у відповідних розділах Сайту Сторони 1 та проставлення відмітки про згоду з цим Договором під час реєстрації на Сайті Сторони 1.

У разі незгоди з умовами цього Договору Ви повинні утриматись від користування Сайтом Сторони 1 та покинути його.

Визначення термінів:

Акцепт — відповідь Сторони 2 про прийняття умов цього Договору, шляхом реєстрації на Сайті Сторони 1. Акцепт означає повне безумовне і без будь-яких змін прийняття Стороною 2 умов цього Договору.

Вебсайт Сторони 1, Сайт Сторони 1 — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Стороні 1, розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.insideit.com.ua/, разом зі всіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та надання Послуг, доступних на Сайті Сторони 1, відповідно до Умов.

Вебсайт Сторони 2, Сайт Сторони 2 — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Стороні 2, розташований в мережі Інтернет, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та отримання Послуг, відповідно до Умов.

Користувач — фізична особа, яка переглядає інформацію на Сайті Сторони 2 та/або Сторони 1, внесла свої Параметри і/або замовляє та/або отримує послуги чи товари з використанням інструментів Сайту Сторони 2 та/або Сторони 1.

Послуги — послуги, які пропонуються на Сайті Сторони 1, в тому числі щодо навчання чи консультацій з підбору та пошуку персоналу.

Сторона 1 (Конфідент, Конфіденціал) - фізична особа-підприємець Кравченко Оксани Сергіївни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 10.02.2017 р. за № 224750000000008476), яка проводить обслуговування Сайту Сторони 1, якій належать права на Сайт Сторони 1, і яка наділена правами та обов'язками за цим Договором.

Сторона 2 (Конфіденціал, Конфідент) - юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Сайті Сторони 1 та є клієнтом.

Усі інші терміни, що зустрічаються в цьому Договорі слід розуміти у значенні, наведеному в Умовах.


1. Предмет договору

1.1. Кожна з Сторін з метою, визначеною цим Договором, надає, в міру потреби, іншій Стороні доступ до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю, власником (правоволодільцем) якої є відповідна Сторона 1 (Конфідент), перелік якої визначається цим Договором, а інша Сторона (Конфіденціал) отримує такий доступ і знайомиться, в міру потреби, з такою інформацією та зобов'язується протягом строку дії цього Договору надійно зберігати отриману нею конфіденційну інформацію і/або комерційну таємницю в таємниці, не використовувати її у власних інтересах прямо або побічно, не використовувати у власній підприємницькій діяльності чи у співпраці з третіми особами, та не розголошувати їх будь-яким третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Під відомостями/даними/інформацією, що становлять конфіденційну інформацію за цим Договором, розуміються будь-які відомості/дані/інформація, доступ до яких обмежено Конфідентом, у тому числі, але не обмежуючись, відомостями/даними/інформацією, що становлять комерційну таємницю, власником (правоволодільцем) яких є Конфідент.

1.3. Мета надання доступу до конфіденційної інформації

1.4. Мета доступу. Доступ до конфіденційної інформації надається з метою:

  • належного виконання Сторонами зобов'язань, передбачених Умовами;

  • виконання Сторонами укладених цивільно-правових, господарських та інших видів договорів;

  • проведення переговорів, співпраці, надання нерегулярного доступу до інформації.

1.5. Самостійна мета. Самостійною метою цього Договору є збереження конфіденційної інформації Сторонами в таємниці під час перебування у цивільно-правових, господарських та/або інших договірних чи позадоговірних відносинах та після їх припинення.

1.6. До правовідносин Сторін за цим Договором, зокрема стосовно нерозголошення комерційної таємниці, застосовуються положення статей 505, 506, 507 та 508 Цивільного кодексу України.


2. Конфіденційна інформація і комерційна таємниця

2.1. Сторони погодилися, що комерційною таємницею Конфідента є:

(І) інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

2.2.Сторони погодилися, що конфіденційною інформацією Конфідента є:

(І) інформація, яка створюється у процесі роботи (господарської діяльності) Конфідента, в тому числі – у результаті роботи працівників Конфідента та/або осіб, що надавали послуги/виконували роботи на замовлення Конфідента на підставі відповідних цивільно-правових угод/договорів та/або інших договорів, та належить Конфідентові на праві власності, і може бути поширена (розкрита) лише за бажанням Конфідента та відповідно до передбачених Конфідентом умов;

(ІІ) інформація, отримана Конфідентом від його клієнтів та контрагентів на умовах конфіденційності, та/або інша інформація, яка вважається конфіденційною відповідно до законодавства України;

(ІІІ) інформація про комерційну таємницю Конфідента повністю охоплюється поняттям конфіденційна інформація.

2.3. В цілях цього Договору Конфіденційною є, зокрема, така інформація, яка належить Конфіденту на праві власності незалежно від її маркування як конфіденційної, в тому числі, але не виключно:

інформація, отримана в процесі виконання Сторонами договірних зобов'язань відповідно до Умов, в тому числі, але не виключно:

1. дані надані Користувачами під час користування Сервісом https://www.insideit.com.ua/;

2. перелік Користувачів, яким Сторона 1 надала Послуги, додаткові послуги ( у разі їх наявності);

3. перелік Користувачів, з якими в Сторони 2 виникли відносини з купівлі-продажу товарів чи послуг;

4. інша інформація, яку Сторони отримали від Користувача та/або в процесі виконання договірних зобов'язань;

внутрішня робоча інформація:

1. зміст будь-яких виробничих нарад за участі Конфідента, презентацій, матеріалів: робочих зустрічей Конфідента; робочих обговорень працівників Конфідента; зустрічей та переговорів Конфідента з третіми особами, а також відомостей про факти таких подій;

2. зміст будь-якої службової документації (в т.ч. схем, чернеток, ескізів, презентацій, аудіо-, фото-, відеоматеріалів та ін.), яка створюється Конфідентом, зокрема, і Конфіденціалом, в тому числі, внутрішня переписка (листування) засобами електронної пошти та іншими засобами обміну електронними повідомленнями;

3. зміст доручень (розпоряджень) Конфідента менеджерам Конфідента та/або іншим підлеглим особам чи партнерам Конфідента;

4. зміст замовлень Конфідента, менеджерів, представників або інших підлеглих осіб Конфідента підрядникам, фрілансерам чи іншим особам на підставі цивільно-правових або інших аналогічних договорів чи правочинів;

5. відомості про підрядників або працівників Конфідента, їхню освіту, місце проживання, національність, рівень кваліфікації, стан здоров'я та інші персональні дані, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

6. будь-яка інформація Конфідента в електронній формі, будь-які бази даних Конфідента, в тому числі, але не виключно імена, найменування, номери або ідентифікатори засобів зв'язку, адреси електронної пошти, інші контактні чи адресні дані фізичних або юридичних осіб, інші персональні дані про таких осіб, їх вік, стать, місцезнаходження, місце проживання або перебування, поведінкові дані таких осіб на сайтах Конфідента, дані файлів cookie, IP-адреси таких осіб;

7. відомості про бізнес-процеси, методи та прийоми роботи (господарської діяльності) Конфідента;

8. відомості про організуючі схеми і оргструктури Конфідента;

9. відомості про управлінський облік Конфідента;

10. будь-які відомості про систему зовнішньої та внутрішньої безпеки Конфідента, зокрема, але не виключно:

a. система комп'ютерної безпеки та її організація:

i. паролі, ключі та/або інші права доступу до: комп'ютерів, файлів та баз даних, іншого програмного забезпечення, внутрішньої локальної комп'ютерної мережі Конфідента як провідної так і безпровідної, серверів Конфідента, власних або орендованих, хмарних сервісів, сервісів зберігання або передачі даних, хостингів, сайтів що перебувають в користуванні і/або під контролем Конфідента; програм або сервісів телефонії і/або іншої електронної комунікації, CRM-систем; пристроїв зберігання комп'ютерної інформації, будь-яких інших елементів комп'ютерної системи та комп'ютерного обладнання;

ii. відомості про будь-які мережеві ідентифікатори мережевого обладнання Конфідента, серійні номери та інші ідентифікатори будь-яких комп'ютерних пристроїв та їх компонентів, а також пристроїв зберігання комп'ютерної інформації;

iii. відомості про будь-яке програмне забезпечення, яке використовується Конфідентом та їхні слабкі місця;

b. відомості про систему фізичної та інформаційної безпеки Конфідента, особисті дані відповідальних осіб за систему безпеки Конфідента;

c. плани та документи із вжиття заходів із забезпечення безпеки Конфідента;

d. будь-які документи, які створюються у результаті роботи відповідальних осіб за фізичну і інформаційну безпеку Конфідента;

11. комерційна таємниця Конфідента;

12. ноу-хау, формули, креслення, бізнес-процеси, виробничі процеси;

13. зміст винаходів, корисних моделей, як запатентованих так і не запатентованих;

14. діловий досвід Конфідента, методику його роботи, професійні і виробничі секрети та конкурентні переваги;

15. електронні повідомлення, які створюються в ході роботи (господарської діяльності) Конфідента (електронна пошта та інші способи засоби передачі електронних повідомлень);

16. відомості про будь-які плани та стратегії Конфідента;

17. відомості про створювані та/або створені Конфідентом об'єкти інтелектуальної власності;

18. інша інформація, яка створюється в ході роботи (господарської діяльності) Конфідента і призначена для використання Конфідентом та/або уповноваженими (визначеними) Конфідентом особами;

19. відомості про фінансовий та матеріальний стан Конфідента, його фінансові показники;

20. відомості про матеріально-технічну базу Конфідента та секретне програмне забезпечення, яке використовуються Конфідентом;

інформація про роботу з контрагентами:

1. факти та зміст зустрічей, переговорів, листування Конфідента з потенційними контрагентами, відповідна документація незалежно від форми (в т.ч. проектна), в т.ч. проекти договорів (контрактів);

2. підписані примірники будь-яких договорів (контрактів) з контрагентами;

3. зміст переговорів і листування Конфідента з минулими та дійсними контрагентами Сторони;

4. будь-які відомості про контрагентів Конфідента (як минулих, так і дійсних та потенційних) та їх представників, їх персональні дані, в т.ч. але не виключно:

a. цілі співпраці з Конфідентом;

b. характеру відносин з Конфідентом;

c. фінансових та інших умов співпраці з Конфідентом;

d. зміст договорів та будь-якого (незалежно від форми) листування з контрагентами Конфідента;

e. заходах, які плануються вживати з контрагентами Конфідента;

f. хід співпраці, проблемні моменти співпраці з контрагентами Конфідента;

g. причини припинення співпраці з контрагентами Конфідента;

5. відомості, надані Конфіденту її контрагентами, як минулими, так і дійсними та потенційними;

6. інформація щодо контрагентів Конфідента;

інформація щодо проектів Конфідента:

1. відомості про роботу над проектами Конфідента , в т.ч., але не обмежуючись:

a. завдання та цілі проектів;

b. плани, ідеї по роботі над проектом;

c. склад ресурсів, які залучаються для роботи над проектом;

d. про склад працівників, підрядників та інших осіб, які залучаються для роботи над проектом та їх персональні дані;

e. бюджети проєкту, їхню реалізацію;

f. відомості, отримані від замовника (замовників) проекту;

g. хід поточної роботи над проектом;

h. проблеми проекту, перешкоди в його реалізації;

i. способи і методи вирішення завдань по проекту;

j. алгоритми, які створюються в ході роботи над проектом;

k. зміст службової та будь-якої іншої документації (в т.ч. схем, чернеток, ескізів, презентацій, аудіо-, фото-, відеоматеріалів та ін.), яка створюється в ході роботи над проектом, в т.ч. обміну будь-якими електронними повідомленнями;

l. хід і результати обговорень робіт над проектом;

m. результати роботи над проєктом;

n. систему безпеки по роботі над проектами;

o. відомості про оплату роботи над проектом;

p. фінансові показники проекту;

q. інша інформація незалежно від форми, яка стосується роботи над проектом;

Інша інформація, яка є конфіденційною.


3. Доступ до конфіденційної інформації

3.1. Зміст та обсяг. Конфідент сам визначає обсяг та зміст конфіденційної інформації, яка може надаватися або надається Конфіденціалу, строки і способи її надання.

3.2. Відсутність обов'язку надавати конфіденційну інформацію. Ніщо в цьому Договорі не може тлумачитися як таке, що зобов'язує Конфідента надавати доступ Конфіденціалу до конфіденційної інформації Конфідента. Таких зобов'язань Конфідент перед Конфіденціалом не має, Конфідент надає конфіденційну інформацію Конфіденціалу за власним розсудом і за власної потреби.

3.3. Режим доступу. Конфідент, в міру потреби, вправі самостійно визначати режим доступу для Конфіденціала до конфіденційної інформації.

3.4. Обмеження і заборона. Конфідент вправі самостійно в будь-який момент без пояснення причин обмежити або повністю позбавити Конфіденціала доступу до конфіденційної інформації, заборонити Конфіденціалу такий доступ.

3.5. Виконання режиму. Конфіденціал зобов'язується неухильно та за першою вимогою Конфідента виконувати усі вимоги Конфідента щодо режиму доступу до конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці Конфідента, а також щодо використання конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.


4. Момент отримання конфіденційної інформації

4.1. Момент отримання. Конфіденційна інформація вважається отриманою Конфіденціалом з моменту фактичного доступу до неї, яким, в залежності від того, яка подія настане раніше - буде вважатися момент її безпосереднього сприйняття Конфіденціалом, її представником, уповноваженою особою (при слуховому або зоровому сприйнятті) або момент отримання ним фізичних носіїв конфіденційної інформації незалежно від форми (паперові носії, електронні носії, електронні повідомлення, інші носії).

4.2. Вимога про підтвердження. У разі потреби, Конфідент має право вимагати від Конфіденціала простого письмового або електронного підтвердження про здійснення Конфіденціалом доступу до конфіденційної інформації Конфідента з описом отриманої конфіденційної інформації, а Конфіденціал має негайно таке підтвердження Конфідентові надати.


5. Звітність

5.1. Надання звітів. У міру потреби Конфідент має право запросити в Конфіденціала звіт про використання ним конфіденційної інформації та забезпечення її конфіденційності, при цьому коло питань, за якими Конфідент бажає отримати звіт, визначається Конфідентом, а Конфіденціал має надати такий звіт у простій письмовій або електронній формі протягом не більше, як 10 робочих днів з моменту отримання від Конфідента запиту про такий звіт.

5.2. Звіт про розголошення. Про кожний випадок розголошення або загрозу розголошення конфіденційної інформації Конфідента внаслідок дій або бездіяльності Конфіденціала, що мали місце протягом строку дії цього Договору, Конфіденціал зобов'язаний негайно надати Конфідентові звіт у простій письмовій формі або електронній формі, в якому вказати усі обставини такого розголошення та суть конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, яка була розголошена.


6. Забезпечення конфіденційності

6.1. У відношенні отриманої конфіденційної інформації Конфідента Конфіденціал протягом усього строку дії цього Договору зобов'язується:

6.1.1. використовувати для зберігання інформації, отримання/відправлення електронних повідомлень Конфіденту та клієнтам Конфідента тільки погоджені з Конфідентом та відповідними клієнтами Конфідента адреси електронної пошти, сервіси обміну електронними повідомленнями, файлообмінні, хмарні системи, а також використовувати названі сервіси виключно в цілях цього Договору без використання їх для приватного листування та/або файлообміну;

6.1.2. не копіювати, не архівувати, не накопичувати її для власного використання та/або використання будь-якими третіми особами;

6.1.3. тримати її в таємниці, надійно її зберігати, не передавати її на зберігання третім особам;

6.1.4. виключити доступ для будь-яких третіх осіб до конфіденційної інформації;

6.1.5. не використовувати конфіденційну інформацію прямо або побічно у власних та/або чужих інтересах;

6.1.6. не розголошувати її будь-яким третім особам без письмової згоди Конфідента;

6.1.7. не передавати носії конфіденційної інформації третім особам без письмової згоди Конфідента;

6.1.8. за першою вимогою Конфідента повернути/знищити наявні носії конфіденційної інформації;

6.1.9. в момент завершення дії Договору - надати Конфіденту письмовий з власним підписом звіт про роботу з конфіденційною інформацією (перелік питань визначається Конфідентом) разом з примірниками носіїв, які містять конфіденційну інформацію, ідентифікаторами доступу (логінами, паролями, іншими параметрами) до електронних сховищ конфіденційної інформації (електронних скриньок, акаунтів та інших сховищ), а також власноручно знищити всі не передані Конфіденту носії конфіденційної інформації та їх копії;

6.1.10. всіма іншими силами і засобами не допускати розголошення конфіденційної інформації Конфідента. Ці заходи не повинні бути меншими заходів, які Конфіденціал вживає для захисту власної конфіденційної інформації;

6.1.11. виконувати інші зобов'язання за цим Договором;

6.2. Конфіденційна інформація Конфідента може передаватися працівникам, представникам, підрядникам Конфіденціала лише у обсязі, необхідному для виконання ними своїх службових обов'язків або зобов'язань Конфіденціала за відповідними договорами, і до надання такої інформації Конфіденціал повідомляє усіх працівників про те, кому така інформація призначається, що ця інформація отримана на умовах конфіденційності, і що відповідні працівники, представники, підрядники зобов'язані дотримуватися умов конфіденційності щодо такої інформації.

6.3. Медіа. Конфіденціал зобов'язується дотримуватися умов конфіденційності, визначених цим Договором, у своїх публічних виступах, при написанні статей, здійсненні будь-яких публікацій, наданні коментарів, при розміщенні повідомлень в соціальних мережах, чатах, іншим способом розміщення інформації за допомогою Інтернету та інших ресурсів.

6.4. Конфіденціал також зобов'язується не вчиняти ніяких дій та бездіяльності, які б могли призвести до неправомірного розголошення конфіденційної інформації Конфідента чи створити загрозу такого розголошення.


7. Повідомлення за Договором, обмін конфіденційною інформацією

7.1. Способи обміну повідомленнями. Повідомлення між Сторонами за цим Договором можуть бути здійсненими в простій письмовій формі (листи, факси, телеграми та ін.) та засобами електронного зв'язку (корпоративна електронна пошта).

7.2. Спеціальна електронна скринька. З метою виконання цього Договору, в тому числі – обміну повідомленнями за Договором, Сторона 2 зобов'язується використовувати електронну скриньку, вказану при реєстрації на Вебсайті Сторони 1, а Сторона 1 зобов'язується використовувати електронну скриньку, вказану на сторінці контактів Вебсайту Сторони 1. В цілях цього Договору надіслане Сторонами електронне повідомлення на такі електронні скриньки буде вважатися отриманим іншою Стороною з моменту підтвердження відправки такого повідомлення на адресу іншої Сторони.

7.3 У випадках залучення Конфіденціала до роботи на клієнтів Конфідента шляхом надання Конфіденціалові доступу до систем зберігання та обміну інформацією, що належать клієнтам Конфідента, в тому числі – створення на ім'я Конфіденціала відповідних електронних поштових скриньок, Конфіденціал зобов'язаний опрацьовувати, зберігати і пересилати інформацію, що надана клієнтом та створена Конфіденціалом у процесі роботи з такою інформацією, виключно в межах системи зберігання та обміну інформацією відповідного клієнта Конфідента з використанням Спеціальної поштової скриньки.


8. Правомірне і неправомірне розголошення

8.1. Під розголошенням конфіденційної інформації за цим Договором Сторони розуміють:

8.1.1. Передачу (надання, розкриття, поширення, інші форми та способи передачі) інформації/відомостей/даних, віднесених до конфіденційної інформації за цим Договором, будь-яким третім особам без отримання попереднього дозволу Конфідента чи з порушенням умов цього дозволу;

8.1.2. Порушення будь-якого зобов'язання, встановленого цим Договором, у тому числі невжиття заходів щодо запобігання розголошення конфіденційної інформації, що призвело до того, що певні відомості, віднесені до конфіденційної інформації, стали відомими або доступними для третіх осіб.

8.2. Правомірне розголошення. Конфіденційна інформація може бути розголошена Конфіденціалом без згоди Конфідента винятково у випадках:

8.2.1. які прямо встановлені чинним законодавством України,

8.2.2. коли Конфідент письмово доведе до відома Конфіденціала інформацію про втрату тією чи іншою інформацією статусу конфіденційності;

8.2.3. самостійного публічного розголошення Конфідентом та/або його контрагентами такої інформації невизначеному колу осіб.

8.3. Неправомірне розголошення. Всі інші випадки розголошення Конфіденціалом конфіденційної інформації без попередньої письмової згоди іншої Сторони вважатимуться неправомірним розголошенням.


9. Особливі зобов'язання

9.1. Конфіденціал, з метою запобігання розголошенню або неправомірному використанню конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці Конфідента, бере на себе зобов'язання під час дії цього договору і/або цивільно-правового договору з, і/або господарсько-правового договору, і/або іншого договору чи правочину між Сторонами, і/або під час здійснення за участі Конфіденціала переговорів, співпраці, надання нерегулярного доступу Конфіденціалові до інформації Конфідента, а також протягом 3 (трьох) років після припинення цього або будь-якого з інших перелічених договорів/правочинів, отримати попередню письмову пряму явну згоду Конфідента на наступне (надалі - Особливі зобов'язання):

9.1.1. Ведення бізнесу (підприємницької діяльності).

(і) на використання конфіденційної інформації і комерційної таємниці Конфідента при веденні власного бізнесу (підприємницької діяльності) прямо чи опосередковано, шляхом участі в юридичних особах чи шляхом укладення договорів чи іншої самостійної діяльності;

(іі) на ведення власного бізнесу (підприємницьку діяльність) Конфіденціала прямо чи опосередковано, шляхом участі в юридичних особах чи шляхом укладення договорів чи іншої самостійної діяльності у сфері і за предметами діяльності Конфідента, у разі, якщо відповідна діяльність (виконання робіт або надання послуг) прямо чи опосередковано пов'язана з використанням конфіденційної інформації або комерційної таємниці Конфідента;

9.1.2. Відносини і співпраця з третіми особами, робота на конкурентів.

(і) на використання конфіденційної інформації і комерційної таємниці Конфідента при виконанні трудових обов'язків та/або вчиненні будь-яких інших дій за цивільно-правовими або іншими договорами в інтересах третіх осіб;

(іі) на можливість роботи на інших роботодавців за трудовими договорами і/або на можливість надання послуг/виконання робіт за цивільно-правовими чи іншими договорами або правочинами для замовників, шляхом отримання від Конфідента окремого письмового погодження на кожен такий випадок, у разі, якщо відповідна робота або послуга прямо чи опосередковано пов'язана з використанням конфіденційної інформації або комерційної таємниці Конфідента;

(ііі) на передачу інформації про клієнтів та контрагентів, включаючи фізичних осіб — підрядників, та/або про працівників Конфідента третім особам.


10. Строк дії договору та зміни

10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його Акцепту Стороною 2 та діє у частині зобов'язань Конфіденціала щодо нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці Конфідента до закінчення 3 (трьох) повних календарних років з моменту припинення цього або будь-якого з договорів, укладених між Сторонами. Для визначення строку дії цього Договору враховуються момент припинення будь-якого з договорів, який настав найпізніше.

10.2. Строк дії зобов'язань Конфіденціала щодо забезпечення нерозголошення конфіденційності інформації і/або комерційної таємниці Конфідента співпадає зі строком дії Договору.

10.3. Зобов'язання Конфіденціала забезпечити конфіденційність інформації про роботу з контрагентами діє не менше, ніж строк дії Договору, але у будь-якому разі - до моменту отримання Конфіденціалом спеціального письмового дозволу Конфідента на розголошення відповідної інформації.

10.4. Зобов'язання сторін, що виникли на підставі цього Договору, в тому числі – строк виконання яких окремо визначено у Договорі, діють до повного їх виконання зобов'язаною стороною Договору.

10.5. Договір не може бути достроково припинений в односторонньому порядку за заявою Конфіденціала.

10.6. Договір може бути достроково припиненим лише за взаємною згодою Сторін або в судовому порядку.

10.7. Зміни до цього Договору можуть вноситися шляхом опублікування таких змін у відповідному розділі на Сайті Сторони 1.


11. Відповідальність та спори

11.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

11.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за порушення його умов, що мали місце протягом строку його дії.

11.3. Всі спори, що виникають між Сторонами під час виконання Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

11.4. У випадку, якщо Сторони не можуть досягти згоди з питань, що становлять предмет розбіжностей, спір передається на розгляд до суду за встановленою чинним законодавством України підсудністю.

11.5. Збитки. У випадку порушення умов цього Договору Стороною, вона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні спричинені збитки у повному обсязі, включаючи реальну шкоду та упущену вигоду.

11.6. Реальна шкода - збитки Конфідента перед контрагентами. У випадку, якщо порушення Конфіденціалом зобов'язань перед Конфідентом, визначених цим Договором, призведе до покладання на Конфідента відповідальності у вигляді відшкодування збитків перед контрагентами та/або клієнтам Конфідента за порушення аналогічних зобов'язань Конфідента перед контрагентами та/або клієнтами Конфідента, то Конфіденціал зобов'язується відшкодувати Конфідентові усі понесені Конфідентом збитки за першою вимогою Конфідента.

11.7. У випадку порушення Конфіденціалом будь-якого положення Розділу 9 ―Особливі зобов'язання‖ цього Договору, а саме: п. 9.1. у випадках, передбачених будь-яким абзацом пп. 9.1.1. п. 9.1. ―Ведення бізнесу (підприємницької діяльності)‖ та/або пп. 9.1.2. п. 9.1. ―Відносини і співпраця з іншими особами, робота на конкурентів‖ разом чи окремо, Конфіденціал сплачує Конфідентові на його вимогу, за кожен випадок порушення зазначених зобов'язань Конфіденціалом, суму у розмірі 250 000 грн у строк та спосіб, передбачені Конфідентом у вимозі.

11.8. Сторони погодилися, що ця умова Договору не спрямована на обмеження трудових або особистих немайнових прав Конфіденціала, а лише має на меті адекватний захист конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці Конфідента та справедливу компенсацію Конфіденту, у випадку порушення Конфіденціалом зазначених зобов'язань.


12. Спеціальні застереження

12.1. Цим Сторона 2 засвідчує, що

12.1.1. діє повністю добросовісно;

12.1.2. при Акцепті цього Договору є в повній дієздатності, перебуває при світлому розумі та добрій пам'яті;

12.1.3. не Акцептує цей Договір у зв'язку зі збігом тяжких обставин, чи під іншим примусом, а також через помилкове сприйняття природи цього Договору та будь-якої з його умов;

12.1.4. волевиявлення Сторіни 2, закріплене в цьому Договорі є вільним, та відповідає її дійсній і вільній внутрішній волі;

12.1.5. цей Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;

12.1.6. не існує ніяких юридичних перешкод для укладання цього Договору.


13. Інші умови

13.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Сторони 2 на Сайті Сторони1.

13.2. Кожному праву однієї Сторони за цим Договором кореспондує відповідний обов'язок іншої Сторони та навпаки.

13.3. Усе, що не врегульовано Сторонами в цьому Договорі, регулюється відповідно до чинного законодавства України.

13.4. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не викликає недійсності або нікчемності Договору в цілому, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України та/або міжнародних договорів.


14. Контактна інформація
Фізична особа-підприємець Кравченко Оксана Сергіївна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 10.02.2017 р. за № 224750000000008476) Україна, смт. Ківшарівка, буд. 55, кв. 36, Куп'янськ, Харківська обл
Email: [email protected]
Телефон: +38(050) 57-62-167
© https://www.insideit.com.ua/. Всі права захищені.


Версія Договору оновлена станом на 01.06.2020р.

Ви можете адресувати свої запити в Службу підтримки шляхом:
телефонного дзвінка за номером: +38(050) 57-62-167
та надсилання листа на email: [email protected]


КОНТАКТЫ
+38 050 576 21 67
[email protected]
Киев, ул. Кутузова 18/7
ПОЛИТИКИ И УСЛОВИЯ
Твоя точка входа в мир IT
© InsideIT 2020